รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  วิชาการ มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
......................................................................

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25127
   นายพิชญุตม์
เลี่ยมวัฒนสุธา
6.1
                 
2
24879
   นางสาวกนกวรรณ
มาคร
6.1
                 
3
24880
   นางสาวกัญญาพัชร
สกุลนา
6.1
                 
4
24881
   นางสาวกัญญารัตน์
เกิดเชื้อ
6.1
                 
5
24882
   นางสาวกัลยวรรธน์
อินทร์ปล้อง
6.1
                 
6
24885
   นางสาวจารุวรรณ
จาดอินทร์
6.1
                 
7
24888
   นางสาวชวิศา
เพ็ชรพูล
6.1
                 
8
24890
   นางสาวณัฐฐาพร
ศรีผดุง
6.1
                 
9
24893
   นางสาวนันท์นลิน
สิงห์กรณ์
6.1
                 
10
24898
   นางสาวปิยธิดา
ทองยิ้ม
6.1
                 
11
24900
   นางสาวสิฏฐิณิศา
อ้วนเลิง
6.1
                 
12
24901
   นางสาวพิมลวรรณ
ปานทุ่ง
6.1
                 
13
24904
   นางสาวรัตนากร
ดุษฎีพงษ์
6.1
                 
14
24907
   นางสาววิภาพร
อินตุ๊
6.1
                 
15
24923
   นางสาวฐิติภร
สีนวน
6.1
                 
16
24926
   นางสาวธวัลยา
อายุวงษ์
6.1
                 
17
24928
   นางสาวเนตรนภา
น้อยหล่อง
6.1
                 
18
24934
   นางสาวปิยมาศ
อั้นใจ
6.1
                 
19
24938
   นางสาวมาริสา
มีเพียร
6.1
                 
20
24939
   นางสาวเมริสา
มีเพียร
6.1
                 
21
24945
   นางสาววนภรณ์
ศิริโส
6.1
                 
22
24949
   นางสาวอรปรียา
นาครินทร์
6.1
                 
23
24953
   นางสาวกาลัญญุตา
เกิดมั่น
6.1
                 
24
24954
   นางสาวกุลภรณ์
ฮุงหวล
6.1
                 
25
24956
   นางสาวจิรัฐติกาล
ศิริธนานุกูล
6.1
                 
26
24970
   นางสาวปาจรีย์
สุขสวัสดิ์
6.1
                 
27
24982
   นางสาววัตถาภรณ์
รักถึง
6.1
                 
28
24983
   นางสาววิชญาดา
ปิ่นม่วง
6.1
                 
29
24987
   นางสาวกรกต
พุฒพลายงาม
6.1
                 
30
25050
   นางสาวสัณห์สมน
เพ็ชรเอม
6.1
                 
31
25147
   นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์
โตอินทร์
6.1
                 
32
25166
   นางสาวกนกพร
เพิ้งจันทร์
6.1
                 
33
25172
   นางสาวจีรวรรณ
ปลายนา
6.1
                 
34
25174
   นางสาวธนภรณ์
ศิริมงคลขจร
6.1
                 
35
25182
   นางสาวฟ้าใส
ท้วมเกตุ
6.1
                 
36
25185
   นางสาวรุจิกร
อ้นป้อม
6.1
                 
37
25191
   นางสาวสิริภัทร
เรืองสว่าง
6.1
                 
38
25215
   นางสาวน้ำฝน
ทองนาค
6.1
                 
39
25218
   นางสาวพลอยชมพู
ฐิติกุลกมลสุข
6.1
                 
40
25121
   นายกันต์อเนก
พงศ์กิจการเจริญ
6.2
                 
41
25122
   นายกิติภพ
เฉลิมวงษ์
6.2
                 
42
25159
   นายกษิดิ์เดช
ภู่พันธ์
6.2
                 
43
25162
   นายปราโมทย์
นุ่มเอี่ยม
6.2
                 
44
25163
   นายปริญญา
บัวเผื่อน
6.2
                 
45
25164
   นายภูเบศ
หุมอาจ
6.2
                 
46
25204
   นายภูมินเรศว์
ภูมิเมือง
6.2
                 
47
25207
   นายสุวิจักขณ์
เครืออยู่
6.2
                 
48
24883
   นางสาวขนิษฐา
จุลพันธ์
6.2
                 
49
24884
   นางสาวขวัญนภา
ภู่แก้ว
6.2
                 
50
24891
   นางสาวธัญญากร
เจริญผล
6.2
                 
51
24902
   นางสาวแพรพลอย
ปิ่นม่วง
6.2
                 
52
24908
   นางสาววิลาวัลย์
เพ็ชรเอม
6.2
                 
53
24917
   นางสาวกัญญารัตน์
แย้มเขนง
6.2
                 
54
24918
   นางสาวจิรพรรณ์
ลำภู
6.2
                 
55
24924
   นางสาวณัฐณิชา
สุทัศน์
6.2
                 
56
24925
   นางสาวธนญชนก
คล้ายคลึง
6.2
                 
57
24929
   นางสาวบุญชนิการ์
แก้วถึง
6.2
                 
58
24932
   นางสาวปริยากร
หลำเหม็น
6.2
                 
59
24933
   นางสาวปลายอ้อ
สีนวน
6.2
                 
60
24940
   นางสาวยศวดี
อิ่มทอง
6.2
                 
61
24942
   นางสาวรัตติกาญจน์
บัวกล้า
6.2
                 
62
24967
   นางสาวปณิตา
พุ่มดี
6.2
                 
63
24974
   นางสาวภัทรากานต์
วงศ์คำ
6.2
                 
64
24989
   นางสาวกัญญพัชร
แจ้งนคร
6.2
                 
65
25011
   นางสาวรัตนา
ศรีวะรมย์
6.2
                 
66
25012
   นางสาวลัทธ์พิชชา
อยู่นัด
6.2
                 
67
25015
   นางสาวสุกัญญา
กุหลาบกุลี
6.2
                 
68
25148
   นางสาวพิมพ์รดา
พ่วงพี
6.2
                 
69
25151
   นางสาววรรณภัทร
ตั้งสยามวณิชย์
6.2
                 
70
25168
   นางสาวกาญญารัตน์
พูลประเสริฐ
6.2
                 
71
25171
   นางสาวจินห์จุฑา
จันทร
6.2
                 
72
25176
   นางสาวนิชาภัทร
ไชยเนตร
6.2
                 
73
25178
   นางสาวบุษยาภรณ์
พุ่มจันทร์
6.2
                 
74
25186
   นางสาวรุจิรา
ทรัพย์ประชา
6.2
                 
75
25192
   นางสาวสุพิชชา
บุญญา
6.2
                 
76
25223
   นางสาวภัทรมล
แก้วเขียว
6.2
                 
77
25228
   นางสาวสาวิณี
แก่นจันทร์
6.2
                 
78
25644
   นางสาวบุษบาวรรณ
สุวิลาวงษ์
6.2
                 
79
24895
   นางสาวบัณฑิตา
หมูขำ
6.3
                 
80
24912
   นางสาวอรปรียา
แก้วทุ่ง
6.3
                 
81
24943
   นางสาวรัตนากร
สิงห์เพชร
6.3
                 
82
24948
   นางสาวศิรประภา
ชัยยา
6.3
                 
83
24952
   นางสาวกาญจนาธิป
บุญชู
6.3
                 
84
24957
   นางสาวจีรนันท์
มั่นนุช
6.3
                 
85
24959
   นางสาวชนิกานต์
พันธนิติ
6.3
                 
86
24966
   นางสาวเนตรนภา
โพธิวิพุฒ
6.3
                 
87
24968
   นางสาวปภัสรา
น่วมทอง
6.3
                 
88
24969
   นางสาวประภาพร
บุญเยี่ยม
6.3
                 
89
24971
   นางสาวพัชราภรณ์
แมลงภู่
6.3
                 
90
24973
   นางสาวพิจิตตรา
ประเทศ
6.3
                 
91
24975
   นางสาวภิรดา
บัวผัน
6.3
                 
92
24977
   นางสาวเมธาพร
ทองอารักษ์
6.3
                 
93
24984
   นางสาวศิริวรรณ
เครือกลัด
6.3
                 
94
24988
   นางสาวกรรณฑิมา
สอนอุทัย
6.3
                 
95
24992
   นางสาวจินต์จุฑา
ปาสองห้อง
6.3
                 
96
24995
   นางสาวชฎาธาร
ลือฉ่อง
6.3
                 
97
24996
   นางสาวชลธิชา
เย็นประเสริฐ
6.3
                 
98
24997
   นางสาวชลิตา
แก้วประเสริฐ
6.3
                 
99
24999
   นางสาวณัฐริกา
ใจแป้น
6.3
                 
100
25003
   นางสาวพรรณปพร
บำรุงไทย
6.3
                 
101
25005
   นางสาวพลอยเพชร
ทองงาม
6.3
                 
102
25013
   นางสาววรรณพร
ฟักดวง
6.3
                 
103
25014
   นางสาววรินธร
สุวนานนท์
6.3
                 
104
25032
   นางสาวชฎาพร
พิมละมาต
6.3
                 
105
25041
   นางสาวปาริฉัตร
วจนะถาวร
6.3
                 
106
25065
   นางสาวณัฏฐา
ขังทัด
6.3
                 
107
25080
   นางสาวพานิกา
จันทร
6.3
                 
108
25082
   นางสาวภัทราพร
ทับศูนย์
6.3
                 
109
25089
   นางสาวสุจิตราภรณ์
ทองอินทร์
6.3
                 
110
25095
   นางสาวเบฑิตา
ทรงกลิ่น
6.3
                 
111
25104
   นางสาวณัฐณิชา
ขุนทอง
6.3
                 
112
25187
   นางสาววรรณพร
บุญหนุนเทศ
6.3
                 
113
25188
   นางสาววิรัญชนา
พงษ์บ้านไร่
6.3
                 
114
25645
   นางสาวพิชญาภัค
บุณย์เสริมส่ง
6.3
                 
115
24897
   นางสาวปัณฑารีย์
บุญเชิด
6.4
                 
116
24903
   นางสาวมนทกานต์
มิ่งประเสริฐ
6.4
                 
117
24911
   นางสาวสุธิตา
เกตุแก้ว
6.4
                 
118
24913
   นางสาวอริสา
คงใจมั่น
6.4
                 
119
24944
   นางสาวฤดีกานต์
ปุยฝ้าย
6.4
                 
120
24962
   นางสาวณีรนุช
ดำดี
6.4
                 
121
24990
   นางสาวจิดาภา
พรหมรินทร์
6.4
                 
122
24998
   นางสาวฐิติมา
ผลมา
6.4
                 
123
25008
   นางสาวมนัสชนา
อรุณวิง
6.4
                 
124
25010
   นางสาวรสริน
จันทร์เมือง
6.4
                 
125
25019
   นางสาวอภิรัตน์
ล้วนพฤกษ์
6.4
                 
126
25020
   นางสาวอรสา
แสงทอง
6.4
                 
127
25021
   นางสาวอาทิตยา
ศรลัมภ์
6.4
                 
128
25025
   นางสาวกมลวรรณ
จิ๋ววัด
6.4
                 
129
25034
   นางสาวชุติกาญจน์
หาญคำ
6.4
                 
130
25038
   นางสาวเนตรดาว
ทองจุ้ย
6.4
                 
131
25040
   นางสาวปนัสยา
แจ่มทุ่ง
6.4
                 
132
25048
   นางสาวรักษิณา
กิ่งก้าน
6.4
                 
133
25056
   นางสาวอรวรรณ
เนียมหอม
6.4
                 
134
25057
   นางสาวอสมา
ศรีพยัคฆ์
6.4
                 
135
25067
   นางสาวณัฐพร
ผู้สอาด
6.4
                 
136
25081
   นางสาวพิยะดา
ศรศรี
6.4
                 
137
25108
   นางสาวนิวาริน
จักษุ
6.4
                 
138
25109
   นางสาวปภิชยา
คงนา
6.4
                 
139
25115
   นางสาวสิริมา
สุวรรณโฉม
6.4
                 
140
25118
   นางสาวอติกานต์
ไกรบุตร
6.4
                 
141
25150
   นางสาวภัคจิรา
ทองงาม
6.4
                 
142
25209
   นางสาวกฤตธีรา
ฤทธิกัน
6.4
                 
143
26089
   นางสาวพลอยชมพู
อ่อนมาดี
6.4
                 
144
26510
   นางสาวเจนจิรา
ปานพลอย
6.4
                 
145
26962
   นายธนัชชา
พานิชสมบัติ
6.5
                 
146
24914
   นางสาวไอรินลดา
พลงาม
6.5
                 
147
24920
   นางสาวชุติกาญจน์
เล็กสถาน
6.5
                 
148
24927
   นางสาวนภสวรรณ
พุ่มพวง
6.5
                 
149
24930
   นางสาวเบญจพร
กันพล
6.5
                 
150
24937
   นางสาวภคมล
สิทธา
6.5
                 
151
24941
   นางสาวรัชนีกร
จรแจ่ม
6.5
                 
152
24946
   นางสาววลัยรัตน์
บุญสิงห์
6.5
                 
153
24960
   นางสาวญาณิศา
จันทร์โพธิ์
6.5
                 
154
24964
   นางสาวธัญธิตา
คล้ายแท้
6.5
                 
155
24965
   นางสาวนิชา
กฤษณา
6.5
                 
156
24972
   นางสาวพัฒน์นรี
แก้วมาก
6.5
                 
157
24978
   นางสาวรัตตินันท์
เด็ดขาด
6.5
                 
158
24985
   นางสาวสุภาพร
ไกรบุตร
6.5
                 
159
25002
   นางสาวปิยาภรณ์
อินทิม
6.5
                 
160
25027
   นางสาวกาญจนา
อินทร์อยู่
6.5
                 
161
25028
   นางสาวจันทร์ทิรา
สุขชัย
6.5
                 
162
25030
   นางสาวจุฑารัตน์
กลิ่มเพชร์
6.5
                 
163
25036
   นางสาวฑิฆัมพร
พรมนาคา
6.5
                 
164
25042
   นางสาวพรธีรา
ทรงกลิ่น
6.5
                 
165
25044
   นางสาวพลอยชมพู
กลิ่นสวรรค์
6.5
                 
166
25055
   นางสาวสุพิชญา
แจ่มใส
6.5
                 
167
25058
   นางสาวอารียา
สุกใส
6.5
                 
168
25061
   นางสาวกัญญาพัชร
ศรีวรรณ
6.5
                 
169
25062
   นางสาวกำไร
อรุณวิง
6.5
                 
170
25063
   นางสาวกุลสินี
จันทร์หอม
6.5
                 
171
25064
   นางสาวชญาพรรณ
ปั้นดี
6.5
                 
172
25076
   นางสาวปภาวรินทร์
ผู้ค้าขาย
6.5
                 
173
25083
   นางสาวลักษณารีย์
สุขเมือง
6.5
                 
174
25087
   นางสาวสาวินี
สอนตัน
6.5
                 
175
25090
   นางสาวสุธาสินี
อ่อนบุญ
6.5
                 
176
25094
   นางสาวอัญลักษณ์
โมเรือง
6.5
                 
177
25110
   นางสาวพรรณวดี
ลังภูรี
6.5
                 
178
25120
   นางสาวอารยา
โคอุดร
6.5
                 
179
25646
   นางสาวจิราพัชร
หมวกสังข์
6.5
                 
180
26513
   นางสาวชลลดา
ไทยแสน
6.5
                 
181
26514
   นางสาวนวรัตน์
น้อยอิน
6.5
                 
182
26515
   นางสาวนิราพร
แก้วเขียว
6.5
                 
183
26532
   นางสาวณัฐกานต์
จันทสิงห์
6.5
                 
184
25125
   นายนิติพงษ์
โพธิ์สวรรค์
6.6
                 
185
25128
   นายรัฐพล
ศรีสวัสดิ์
6.6
                 
186
25129
   นายรัฐศักย์
ทรัพย์สุข
6.6
                 
187
25197
   นายกิตติธัช
สุขบุรี
6.6
                 
188
25206
   นายวรรธนัย
ใจทำดี
6.6
                 
189
24803
   นางสาวปรนุช
อิ่มกุลรัชต์
6.6
                 
190
24887
   นางสาวชฎาพร
ศรีแสนสุข
6.6
                 
191
24894
   นางสาวนัยน์ปพร
อินจันทร์
6.6
                 
192
24909
   นางสาวสมิตานัน
พุ่มเรียบ
6.6
                 
193
25135
   นางสาวนพณัฐ
อ้นมั่น
6.6
                 
194
25139
   นางสาวบุณยวีย์
ชลชาญกิจ
6.6
                 
195
25140
   นางสาวบุณยานุช
มากสกุล
6.6
                 
196
25143
   นางสาวปวีณ์นุช
จันทร์หอม
6.6
                 
197
25144
   นางสาวปาณิศา
สุ่มแก้ว
6.6
                 
198
25146
   นางสาวพิมพ์ชนก
พันธ์สน
6.6
                 
199
25149
   นางสาวพิมพ์รัชตะ
สุทธิประดิษฐ์
6.6
                 
200
25152
   นางสาวศุภดา
เลี่ยมวัฒนสุธา
6.6
                 
201
25153
   นางสาวศุภรัตน์
วงษ์สาริกิจ
6.6
                 
202
25154
   นางสาวศุภิสรา
พรหมฉิม
6.6
                 
203
25156
   นางสาวสุนิชา
ศรีคล้าย
6.6
                 
204
25167
   นางสาวกษมา
นาคินทร์
6.6
                 
205
25169
   นางสาวกานต์รวี
อินจันทร์
6.6
                 
206
25190
   นางสาวศุภนุช
เลี่ยมวัฒนสุธา
6.6
                 
207
25194
   นางสาวอรพรรณ
บุญมี
6.6
                 
208
25214
   นางสาวนวพร
เอี่ยมมี
6.6
                 
209
25216
   นางสาวปัทมวรรณ
อยู่นาน
6.6
                 
210
25217
   นางสาวพริมา
จุติตระกูลชัย
6.6
                 
211
25225
   นางสาวรัตนากร
อ้นนา
6.6
                 
212
25227
   นางสาวสรัลชนา
ทานะมัย
6.6
                 
213
26516
   นางสาวญาณัช
จาดสอน
6.6
                 
214
25123
   นายณัฐวุฒิ
สุขอ่ำ
6.7
                 
215
25124
   นายนราธิปต์
เม้าทุ่ง
6.7
                 
216
25126
   นายปัญญกรณ์
วงศ์วัฒน์
6.7
                 
217
25160
   นายณัฐภูมิ
เฉลิมสิริโรจน์
6.7
                 
218
25200
   นายจาตุรนต์
ทอร์ดัวร์
6.7
                 
219
25201
   นายณัชพัฒน์
จิตกล้า
6.7
                 
220
26517
   นายกิตติพัฒน์
จันทร์ตรี
6.7
                 
221
24899
   นางสาวปิยนาถสิริ
เงินคง
6.7
                 
222
24910
   นางสาวสุชิตา
ศรีสมบัติ
6.7
                 
223
25130
   นางสาวกันติชา
เพชรไพศาล
6.7
                 
224
25131
   นางสาวชนากานต์
ธรรมเจตนา
6.7
                 
225
25132
   นางสาวชนานันท์
ขำทุ่ง
6.7
                 
226
25133
   นางสาวชนารดี
ช่วยหลำ
6.7
                 
227
25137
   นางสาวนารีรัตน์
พ่วงน่วม
6.7
                 
228
25138
   นางสาวบุณฑริกา
เสือทอน
6.7
                 
229
25142
   นางสาวปรายฟ้า
รุ่งเรือง
6.7
                 
230
25145
   นางสาวพิชชาภา
ชูวิรัตน์เจริญกิจ
6.7
                 
231
25157
   นางสาวอภิชญา
ตันติวัฒน์
6.7
                 
232
25158
   นางสาวอาชาณีย์
วิมุขตระกูล
6.7
                 
233
25173
   นางสาวชุติกาญจน์
ชุลี
6.7
                 
234
25180
   นางสาวพิจิตรา
ดีเรือง
6.7
                 
235
25184
   นางสาวรัญชิดา
พัดพิน
6.7
                 
236
25195
   นางสาวอรวรรณ
ออมสิน
6.7
                 
237
25196
   นางสาวอรวรรณ
ลือหม้อ
6.7
                 
238
25208
   นางสาวกนกรดา
ทองยิ้ม
6.7
                 
239
25211
   นางสาวจอมขวัญ
ชื่นอินทร์
6.7
                 
240
25222
   นางสาวพิสุทธินีย์
บุญจันทร์
6.7
                 
241
25224
   นางสาวภูริดา
มากมิ่ง
6.7
                 
242
26191
   นางสาวเพลินตา
เจริญผล
6.7
                 
243
25165
   นายสมธน
แต้ศิริ
6.8
                 
244
25199
   นายวชิรวิชญ์
รุจิสิริหิรัญกุล
6.8
                 
245
25205
   นายภูมิรพี
หลำภักดี
6.8
                 
246
26520
   นายรณชัย
รอดพระ
6.8
                 
247
24896
   นางสาวบุณยาพร
เรืองทุ่ง
6.8
                 
248
24905
   นางสาววรรณกาญจน์
ค้อมทอง
6.8
                 
249
24921
   นางสาวชุตินันท์
กลับมา
6.8
                 
250
24931
   นางสาวปณัดดา
แป้นจาก
6.8
                 
251
24994
   นางสาวจุฑา
เทวัญวโรปกรณ์
6.8
                 
252
25039
   นางสาวปทิตา
ทอดเสียง
6.8
                 
253
25066
   นางสาวณัฐกุล
นิ่มเนียง
6.8
                 
254
25170
   นางสาวกุลิสรา
เขียวขำ
6.8
                 
255
25175
   นางสาวธนิสร
ศุภฤทธิ์
6.8
                 
256
25177
   นางสาวนิภาภัทร
ปาลพันธุ์
6.8
                 
257
25179
   นางสาวพัชรพร
หนูหริ่ง
6.8
                 
258
25181
   นางสาวพิมพ์ประพาพร
ปั้นทิม
6.8
                 
259
25183
   นางสาวรวิสรา
เอี่ยมอ่อน
6.8
                 
260
25193
   นางสาวอภิวรรณ
แหไธสง
6.8
                 
261
25210
   นางสาวกฤติมา
เชื้อผู้ดี
6.8
                 
262
25212
   นางสาวชนรดินทร์
จินดาสุทธิ์
6.8
                 
263
25219
   นางสาวพิชชานันท์
ทรดิษ
6.8
                 
264
25220
   นางสาวพิชญ์สินี
นิวัตยะกุล
6.8
                 
265
25221
   นางสาวพิมพ์มาดา
คำเครือ
6.8
                 
266
25229
   นางสาวอิสยาห์
สุทธวงค์
6.8
                 
267
26521
   นางสาวศยาวีร์
วิสัยยาส
6.8
                 
268
26522
   นางสาวชุติกาญจน์
ปาริยะประเสริฐ
6.8
                 
269
26523
   นางสาวสุรินทร์ญา
แสงผิน
6.8