รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  To be number one กีต้าร์
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวบุษกร หมอนทอง

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26830
   เด็กหญิงธิวาพร
จอมสังข์
2.5
                 
2
26602
   เด็กหญิงณัฐณิชา
บัวบาน
2.5
                 
3
26774
   เด็กหญิงกัญญาพัชร
สีชมภู
2.3
                 
4
27110
   เด็กหญิงชญาภา
กันยาวิจิตร
1.4
                 
5
27108
   เด็กหญิงจินตนา
พลับอินทร์
1.4
                 
6
27057
   เด็กหญิงหทัยชนก
ปานชัย
1.2
                 
7
27018
   เด็กหญิงกรกชณา
สงสัย
1.2
                 
8
27138
   เด็กหญิงวิลาวัณย์
แก้วจันทร์
1.4
                 
9
27181
   เด็กหญิงฟารีญา
แสงท่านั่ง
1.5
                 
10
27184
   เด็กหญิงวรรณษา
ไผ่เรือง
1.5
                 
11
27281
   เด็กชายพิชญาภัค
อุสาหะกานนท์
1.8
                 
12
27290
   เด็กหญิงกุลนิษฐ์
นาคสวน
1.8
                 
13
27298
   เด็กหญิงธัญยธรณ์
จันทร์เอี่ยม ขำพงศ์
1.8
                 
14
27303
   เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
ภู่เพ็ง
1.8
                 
15
27311
   เด็กหญิงอัญญมณี
ทรัพย์ประเสริฐ
1.8
                 
16
27321
   เด็กหญิงจิตติภัทร
แผลงดัสกร
1.9
                 
17
27325
   เด็กหญิงชุติกานต์
มากเกตุ
1.9
                 
18
27327
   เด็กหญิงณัฐชยา
ทะลอย
1.9
                 
19
27329
   เด็กหญิงณัฐปพัชร์
ทองหล่อ
1.9
                 
20
27333
   เด็กหญิงธัญพิชชา
พานิชสมบัติ
1.9
                 
21
27340
   เด็กหญิงรินรดา
เรืองคำ
1.9
                 
22
27346
   เด็กหญิงสิริวรรณ
อ่อนนวล
1.9