รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ยุวบรรณารักษ์ 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวจริยา ขันแก้ว

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26567
   เด็กหญิงนิชานาถ
แสงศรี
2.1
                 
2
26559
   เด็กหญิงณัฐนรี
น้อยศรี
2.1
                 
3
26128
   เด็กหญิงมานา
ชัยรัตน์
3.2
                 
4
26203
   เด็กหญิงธนพร
เทียนดำ
3.3
                 
5
26261
   เด็กหญิงพัชรีพร
โชติช่วง
3.3
                 
6
26528
   เด็กหญิงกัญญาวีร์
หงษีทอง
3.3
                 
7
27160
   เด็กหญิงณัฐชา
ไม้กร่าง
1.5
                 
8
27143
   เด็กหญิงสุธาทิพย์​
คำฝอย​
1.4
                 
9
26996
   เด็กหญิงปัทมพร
อินทร์ทิม
1.1
                 
10
27180
   เด็กหญิงแพรวาพรรณ
รอดสิน
1.5
                 
11
27187
   เด็กหญิงสุวรรณษา
แก้วเนย
1.5
                 
12
27284
   เด็กชายเลิศศักดิ์
หมีเทศชูเลิศ
1.8
                 
13
27331
   เด็กหญิงธนัชชา
ไข่แก้ว
1.9
                 
14
27334
   เด็กหญิงบุณยาพร
จันทร์หอม
1.9
                 
15
27338
   เด็กหญิงมนติญาภรณ์
สินประเสริฐ
1.9
                 
16
27345
   เด็กหญิงสวรรยา
วรนุช
1.9