รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  จิปาถะ
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางเบญจวรรณ ชูเตชะ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26813
   เด็กหญิงอทิตยา
แย้มเมล์
2.7
                 
2
26790
   เด็กหญิงปัญฐญา
สงคราม
2.7
                 
3
26784
   เด็กหญิงณิชากร
ญานุกูล
2.7
                 
4
26666
   เด็กหญิงภัทราวดี
ทรัพย์เมือง
2.7
                 
5
26588
   เด็กหญิงสุกัญญา?
สุขประเสริฐ
2.3
                 
6
26556
   เด็กหญิงชัชรีย์พร
ยิ้มพิน
2.3
                 
7
26212
   เด็กหญิงภัคจิรา
ไทยลี่
3.1
                 
8
26216
   เด็กหญิงยุวนาถ
ปิ่นแก้ว
3.1
                 
9
26225
   เด็กหญิงสิวิภา
เต้หล่อง
3.1
                 
10
27094
   เด็กหญิงวรฤทัย
นาครัตน์
1.3
                 
11
27076
   เด็กหญิงทิราภรณ์
วรรณเลิศ
1.3
                 
12
27079
   เด็กหญิงนวัสสา
นาคบุตร
1.3
                 
13
27064
   เด็กหญิงขวัญจิรา
นาคภู่
1.3
                 
14
27066
   เด็กหญิงเขมจิรา
เมฆเขียว
1.3
                 
15
27337
   เด็กหญิงภัชราพร
ทองปอนด์
1.9