รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ยุวบรรณารักษ์ 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายสุพจน์ ถึงอัมพร

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25382
   นางสาวพัชราภา
ก้อนเกตุ
5.5
                 
2
25388
   นางสาววรรณวิสา
สุริยะลังกา
5.5
                 
3
25491
   นางสาวพลอยชมพู
คำแปลง
5.5
                 
4
25500
   นางสาววริศรา
บุญหนุนเทศ
5.5
                 
5
25675
   นางสาวธนพรรณ
อำพร
4.1
                 
6
25661
   นางสาวกมลลักษณ์
คำนุช
4.1
                 
7
25687
   นางสาวพิมพ์สุภาดา
บุญภู่
4.1
                 
8
25821
   นางสาวกมลชนก
หุ่นสิงห์
4.1
                 
9
25847
   นางสาวลักษณพร
พ่วงน่วม
4.1
                 
10
25711
   นางสาวณิชานันท์
พุ่มจันทร์
4.2
                 
11
25837
   นางสาวนันท์ณิชา
พุ่มจันทร์
4.2
                 
12
25778
   นางสาวสุกฤตา
พรหมสุข
4.4
                 
13
25681
   นางสาวปาวีนา
พุ่มจันทร์
4.8
                 
14
25839
   นางสาวเบญจพร
จีนสุทธิ์
4.9