รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  อาหารเพื่อสุขภาพ (1)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวพัทธนันท์ ชูเจริญ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26817
   เด็กหญิงอาภัสรา
สอนสืบ
2.5
                 
2
26805
   เด็กหญิงศศิวิมล
บางจาด
2.5
                 
3
26785
   เด็กหญิงธารธารา
ศรีโย
2.5
                 
4
26716
   เด็กหญิงลีลาวดี
สุวรรณศรี
2.5
                 
5
26709
   เด็กหญิงพิชญาภา
ม่วงราช
2.5
                 
6
26705
   เด็กหญิงปณิดา
ทิพวัน
2.5
                 
7
26695
   เด็กหญิงณัฐนันท์
ดีจริง
2.5
                 
8
26714
   เด็กหญิงละอองศิริ
คงอ่อน
2.2
                 
9
26680
   เด็กหญิงสุพรรณษา
เรืองขำ
2.2
                 
10
26641
   เด็กหญิงกัญญาพัชร
อยู่แย้ม
2.2
                 
11
27157
   เด็กหญิงชนิกานต์
แอบยิ้ม
1.5
                 
12
27145
   เด็กหญิงอารีรัตน์
ศรีสุวรรณ์
1.4
                 
13
27056
   เด็กหญิงเสาวลักษณ์
ประเสริฐศักดิ์
1.2
                 
14
27040
   เด็กหญิงธีรดา
ทองหล่อง
1.2
                 
15
27135
   เด็กหญิงวรัญญา​
อยู่นิ่ม
1.4
                 
16
27179
   เด็กหญิงพิมพิกา
จุลมุสิ
1.5