รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  อาหารเพื่อสุขภาพ (2)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวสุธิดา ทับจาก

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25660
   นางสาวกมณฑา
บุตตะโคษา
4.1
                 
2
25695
   นางสาว ศุลีพร
อยู่แย้ม
4.1
                 
3
25697
   นางสาวสุภาวดี
สินสมุทร
4.1
                 
4
25979
   นายณัฐภัทร
กล่อมกมล
4.2
                 
5
25983
   นายกฤตภฤศ
จันทร์งาม
4.2
                 
6
25986
   นายอติวิชญ์
เนียมหอม
4.2
                 
7
25762
   นางสาวปาร์วิตรา
น่วมทอง
4.3
                 
8
25769
   นางสาวรวิภา
วงษ์ประดิษฐ์
4.3
                 
9
25781
   นางสาวกนกพร
บุญเลิศ
4.3
                 
10
25791
   นางสาวชนิดาภา
จันทร์จิตร
4.3
                 
11
25799
   นางสาวธัญชนก
หล่องคำ
4.3
                 
12
25812
   นางสาวไพลิน
นาคนาคา
4.3
                 
13
25820
   นางสาวหทัยรัตน์
น่วมบาง
4.3
                 
14
25828
   นางสาวชลธิดา
ศรีกระจ่าง
4.3
                 
15
25832
   นางสาวดวงกมล​
เกตุเเก้ว
4.3