รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ศิลปะการจัดดอกไม้
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสุดารัตน์ มีแก้ว

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26850
   เด็กหญิงศิรภัสสร
อยู่พุ่ม
2.7
                 
2
26845
   เด็กหญิงมาลินี
นกเพ็ชร
2.7
                 
3
26839
   เด็กหญิงปุณณ์
นารีจันทร์
2.7
                 
4
27109
   เด็กหญิงฉัตรอาภา
มิ่งกลิ่น
1.4
                 
5
27100
   เด็กหญิงสโรชิณี
สุขจินดา
1.3
                 
6
27105
   เด็กหญิงกนกวรรณ
คล้ายแจ้ง
1.4
                 
7
27091
   เด็กหญิงมนัสนันท์
แสงชัย
1.3
                 
8
27081
   เด็กหญิงปรัชญาพร
โฉมเติม
1.3
                 
9
27082
   เด็กหญิงปราณภิชา
มูลสาร
1.3
                 
10
27069
   เด็กหญิงชนัญชิดา
มั่นกลิ่น
1.3
                 
11
27063
   เด็กหญิงกวินทิพย์
เมืองวงค์
1.3
                 
12
27054
   เด็กหญิงสุชานันท์
ศรีสมบัติ
1.2
                 
13
27050
   เด็กหญิงรฎาพร
สุขแท้
1.2
                 
14
27030
   เด็กหญิงณหทัย
จังพันธุ์
1.2
                 
15
27000
   เด็กหญิงพัฒน์นรี
ทั่งทอง
1.1
                 
16
27129
   เด็กหญิงเฟื่องฟ้า
เฮงสกุล
1.4
                 
17
27133
   เด็กหญิงรุ่งนภา
บัวขาว
1.4
                 
18
27185
   เด็กหญิงสุทธญาณ์
ทองประสบ
1.5