รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  นาฏศิลป์อุดมดรุณี
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวสุชานันท์ ฉะบับแบบ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25457
   นางสาวพชรพร
ชื่นอ่อน
5.5
                 
2
25503
   นางสาววิภาพร
วงษ์ต่าย
5.5
                 
3
25505
   นางสาววิลาวัณย์
เขียวขาว
5.5
                 
4
25213
   นางสาวณุทยา
เก่งระดมกิจ
5.8
                 
5
25512
   นางสาวสุมิตรา
สิงห์บุระอุดม
5.8
                 
6
26541
   นางสาวธัญรดา
ศุภพิริยะกุล
5.8
                 
7
25846
   นางสาวภัทรานิษฐ์
อย่างรัตนโชติ
4.9