รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ศิลปะกับชีวิต ม.ปลาย
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายศุภสิทธิ์ ยงค์เจาะ,นางสาวปัจฉิมา ลักษณะวิเชียร

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25948
   นายหัสชัย
รอดมี
4.1
                 
2
25664
   นางสาวจารุวรรณ​
ยิ้มยวน
4.3
                 
3
25685
   นางสาวพิชชาอร
อิ่มบู่
4.3
                 
4
25691
   นางสาววิรัญชนา
นาคคำ
4.3
                 
5
25794
   นางสาวชุติกาญจน์
พวงดอกไม้
4.3
                 
6
25844
   นางสาวพิชามญชุ์
เกตุดี
4.3
                 
7
27388
   นางสาวฐิติกาญจน์
ดิลกคุณธรรม
4.8
                 
8
25809
   นางสาวพรชิตา
บุญภู่
4.9
                 
9
25826
   นางสาวเจริญรัฐ
สุขนิรันด์
4.9
                 
10
27390
   นางสาวจิรัชยา
ครุฑโปร่ง
4.9
                 
11
27391
   นางสาวญาณันธร
พานทอง
4.9