รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  UD Photo & Cinema
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายสิทธิชัย วงศ์มณี

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25243
   นางสาวกุลณัฐ
นาคสวน
5.1
                 
2
25622
   นางสาวอรณ์ปวีณา
ภูมิจิรพัฒน์
5.1
                 
3
25250
   นางสาวนงนภัส
อินทร์เรือง
5.2
                 
4
25329
   นางสาวฌัชชา
กล่อมกมล
5.2
                 
5
25419
   นางสาวพัชรพร
แก้วคำกอง
5.5
                 
6
25427
   นางสาวลักษิกา
จันทร์คำ
5.5
                 
7
26087
   นางสาวธิดารัตน์
ท้าวคำวัง
5.5
                 
8
25706
   นางสาวเกษราภรณ์
ฉิมมี
4.1
                 
9
25708
   นางสาวเจนนิสา
แสนบุญมา
4.1
                 
10
25730
   นางสาวลลิตา
ทองอยู่
4.1
                 
11
25944
   นายตะวัน
หล้าปินตา
4.2
                 
12
25676
   นางสาวธัญลักษณ์
คำปลื้ม
4.3
                 
13
25753
   นางสาวณัฐกฤตา
ยิ้มเกตุ
4.4
                 
14
25853
   นางสาวสวรรยา
กันหาเรียง
4.4
                 
15
25715
   นางสาวน้ำเพชร
กันเนียม
4.5