รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ศิลปะกับชีวิต ม.ต้น
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายศุภสิทธิ์ ยงค์เจาะ,นางสาวปัจฉิมา ลักษณะวิเชียร

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26824
   เด็กหญิงช่อทิพย์
เจริญดี
2.5
                 
2
26213
   เด็กหญิงภัทรมน
แก้วทุ่ง
3.2
                 
3
26134
   เด็กหญิงวิลาสินี
เกิดทวี
3.3
                 
4
26172
   เด็กหญิงวิชญาพร
พิทยาวิวัฒน์กุล
3.3
                 
5
26179
   เด็กหญิงสุกัญญา
ไกรทอง
3.3
                 
6
26181
   เด็กหญิงสุธาสินี
ไชโย
3.3
                 
7
26202
   เด็กหญิงทิฆัมพร
แพงงาม
3.3
                 
8
26215
   เด็กหญิงเมธาพร
บุญเรือง
3.3
                 
9
26330
   เด็กหญิงชนนิกานต์
วงศ์ปัทมกุล
3.3
                 
10
26348
   เด็กหญิงนันทิกานต์
จิตสว่าง
3.3
                 
11
26149
   เด็กหญิงชนกานต์
พิพัฒนโรจน์
3.4
                 
12
27114
   เด็กหญิงณัฐพร
โพธิ์ขำ
1.4
                 
13
27118
   เด็กหญิงนรรัตน์
ทองศักดิ์
1.4
                 
14
27124
   เด็กหญิงพัชราวดี
รอดเมล์
1.4
                 
15
27016
   เด็กหญิงสุภัสสรา
ต้นกลั่น
1.1
                 
16
27131
   เด็กหญิงมธรส
จันทร์ทุ่ง
1.4
                 
17
27222
   เด็กหญิงศรัณยา
สุขปิโชติ
1.6
                 
18
26984
   เด็กหญิงณัฐนรี
คงหมื่นรักษ์
1.1
                 
19
26985
   เด็กหญิงณัฐนันท์
พึ่งดี
1.1
                 
20
26986
   เด็กหญิงทิฆัมพร
ม่วงเปีย
1.1