รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ดนตรีไทย 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายพงศ์พิณิช แก้วหนู

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25421
   นางสาวแพรพลอย
ทรัพย์ไทย
5.4
                 
2
25456
   นางสาวผกามาศ
ไชยะสุโข
5.4
                 
3
25984
   นายศุภชัย
จันทร์หอม
4.4