รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ดนตรีไทย 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายพงศ์พิณิช แก้วหนู

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26795
   เด็กหญิงพิชญาภา
ธรรมเสนา
2.4
                 
2
26620
   เด็กหญิงพูลทรัพย์
เกตุน่วม
2.1
                 
3
26251
   เด็กหญิงธนภรณ์
ไกรกิจราษฎร์
3.2
                 
4
26175
   เด็กหญิงวิไลพร
สว่างพงษ์
3.3
                 
5
26178
   เด็กหญิงสรัญญา
จุ้ยแจ้ง
3.5
                 
6
27153
   เด็กหญิงโชษิตา
โพธิทา
1.5
                 
7
27087
   เด็กหญิงพัณณิตา
สุรินทราโช
1.3
                 
8
27072
   เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา
หาญคำ
1.3
                 
9
27044
   เด็กหญิงปุณยวีร์
หอมหวล
1.2
                 
10
27042
   เด็กหญิงปัณฑิตา
ปิ่นดี
1.2
                 
11
27047
   เด็กหญิงภูริชญา
พุ่มทอง
1.2
                 
12
27006
   เด็กหญิงวรรณิดา
ไทยมี
1.1
                 
13
27175
   เด็กหญิงฝันสิริ
ไม้กร่าง
1.5
                 
14
27212
   เด็กหญิงภครินทร์
ศรศรี
1.6
                 
15
27231
   เด็กหญิงอริศรา
อ่ำทุ่ง
1.6
                 
16
27289
   เด็กหญิงกานต์ธิดา
อนงค์นาท
1.8
                 
17
26994
   เด็กหญิงปรียานุช
รุ่งเรือง
1.1
                 
18
26989
   เด็กหญิงนิภาธร
พระยม
1.1