รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  วงโยธวาทิต 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายกฤษณะ ปัญญาเลิศ, น้ำทิพย์ คงทน

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25289
   นางสาวณัฏฐิตา
จิตร์ลัดดา
5.2
                 
2
25408
   นางสาวณัฐณิชา
คำผาย
5.5
                 
3
25474
   นางสาวสิริรัตน์
แป้นจาก
5.5
                 
4
25504
   นางสาววิภาภรณ์
เฉียงเมือง
5.5
                 
5
25854
   นางสาวสุดารัตน์
มั่งจิ๋ว
4.3
                 
6
25926
   นางสาวเมธากานต์
สินมณี
4.4
                 
7
25805
   นางสาวปพิชญา
พรพิทักษ์ศิริ
4.5
                 
8
25923
   นางสาวภัทรสรวง
กฤษวงศ์
4.5
                 
9
25929
   นางสาวนลินนิภา
สมผกา
4.5
                 
10
25906
   นางสาวกานต์ธิดา
พัฒนากุล
4.9