รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  วงโยธวาทิต 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายกฤษณะ ปัญญาเลิศ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26601
   เด็กหญิงชนิดา
มีปรางค์
2.5
                 
2
26751
   เด็กหญิงพิชาพร
เสือสาคร
2.3
                 
3
26132
   เด็กหญิงวรวรรณ
มีสุวรรณ
3.1
                 
4
26145
   เด็กหญิงจิรภิญญา
คำปลิว
3.1
                 
5
27154
   เด็กหญิงครองขวัญ
ตัวขยัน
1.5
                 
6
27099
   เด็กหญิงศิริลักษณ์
โมเรือง
1.3
                 
7
27101
   เด็กหญิงสุนิศา อาเรีย
วอล์คเกอร์
1.3
                 
8
27104
   เด็กหญิงอินทุอร
อิ่มทอง
1.3
                 
9
27086
   เด็กหญิงพัชรมัย
พรหมปั้น
1.3
                 
10
27089
   เด็กหญิงพิมพิกา
มานะจักร์
1.3
                 
11
27083
   เด็กหญิงปิยฉัตร
แซ่ด้าน
1.3
                 
12
27053
   เด็กหญิงวราธิป
สังข์ทอง
1.2
                 
13
27055
   เด็กหญิงสุวิชญา
ประเจิดสกุล
1.2
                 
14
27036
   เด็กหญิงณัฐณิชา
พัดแหวว
1.2
                 
15
27164
   เด็กหญิงธนัญชนก
เสือทอน
1.5
                 
16
27319
   เด็กหญิงกัญญพัชร
ณ เชียงใหม่
1.9
                 
17
27322
   เด็กหญิงจินตนา
ประวันโน
1.9
                 
18
27347
   เด็กหญิงเอมมิกา
ทองเกิด
1.9