รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  นาฏศิลป์อุดมดรุณี
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวสุชานันท์ ฉะบับแบบ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26853
   เด็กหญิงสุฐิตา
สุวิทยชัยศิริ
2.7
                 
2
26766
   เด็กหญิงสิรินลดา
กรณ์ผึ้ง
2.7
                 
3
26841
   เด็กหญิงพิชยา
นุ่มพรม
2.6
                 
4
26552
   เด็กหญิงเกศลิน
ภู่พัด
2.3
                 
5
26762
   เด็กหญิงศดานันท์
สุขปิโชติ
2.2
                 
6
26707
   เด็กหญิงเปมิกา
เจริญสุข
2.2
                 
7
26916
   เด็กหญิงนุสรา
เนียมหอม
2.9
                 
8
26926
   เด็กหญิงวลัณรัตน์
แก้วถม
2.9
                 
9
26317
   เด็กหญิงอมริศา
ยอดไพบูลย์
3.3
                 
10
26096
   เด็กหญิงกชนิภา
เกษรักษ์
3.5
                 
11
26255
   เด็กหญิงปวันรัตน์
หงษ์น้อย
3.5
                 
12
26373
   เด็กหญิงชนัญชิดา
ค้อมทอง
3.6
                 
13
27171
   เด็กหญิงปภาวรินทร์
เจริญนนทพัฒน์
1.5
                 
14
27176
   เด็กหญิงพรนัชชา
จันเกษม
1.5
                 
15
27249
   เด็กหญิงณัฐธิดา
ขันธ์ศรี
1.7