รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  จิตรกรรมไทยสืบสาน 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางชนิตา มากเมือง

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25389
   นางสาววันวิสา
บัวเผื่อน
5.5
                 
2
25486
   นางสาวธนภรณ์
จันโนราช
5.5
                 
3
26970
   นางสาวณัชชา
คงเกษม
5.5
                 
4
25663
   นางสาวจันทกานต์
พรมเทียน
4.1