รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  จิตรกรรมไทยสืบสาน 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางชนิตา มากเมือง

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26827
   เด็กหญิงณัฐยาวีธ์
สายสุทธิชัย
2.7
                 
2
26627
   เด็กหญิงวรัทยา
มหาเรือนขวัญ
2.7
                 
3
26821
   เด็กหญิงคริสตัล ชาสริน
พุ่มไม้
2.3
                 
4
26629
   เด็กหญิงศาลิตรี
มีชัย
2.1
                 
5
26214
   เด็กหญิงภาวินี
ชำนาญ
3.2
                 
6
26283
   เด็กหญิงขนิษฐา
คำมูล
3.4
                 
7
26284
   เด็กหญิงคาร์เรน พรินเซส
พุ่มไม้
3.4
                 
8
26285
   เด็กหญิงจินต์จุฑา
เมืองเป้า
3.4
                 
9
26287
   เด็กหญิงจิรัชญา
จอมสังข์
3.4
                 
10
26312
   เด็กหญิงวิชญาดา
รักถึง
3.4
                 
11
26362
   เด็กหญิงสุดารัตน์
ครุธนวล
3.4
                 
12
26201
   เด็กหญิงณิชชา
จอมสังข์
3.6
                 
13
26208
   เด็กหญิงพาณิภัค
กันเณร
3.6
                 
14
26222
   เด็กหญิงศรัณย์พร
พละทรัพย์
3.6
                 
15
26230
   เด็กหญิงอชิรญา
พรพฤติพงศ์
3.6
                 
16
26318
   เด็กหญิงอริสรา
อินทร์จันทร์
3.6
                 
17
26997
   เด็กหญิงปานตะวัน
อุ่นเหมือน
1.1
                 
18
27003
   เด็กหญิงวรรณพร
ชื่นเชย
1.1
                 
19
27011
   เด็กหญิงศุภากร
นวมเอม
1.1
                 
20
26992
   เด็กหญิงปทุมมา
ติ้วท้วม
1.1
                 
21
26976
   เด็กหญิงกัญญารัตน์
แก้วเนย
1.1
                 
22
26977
   เด็กหญิงกัลยกร
สอนโต
1.1
                 
23
26983
   เด็กหญิงณัฐณิชา
เนาวพันธ์
1.1
                 
24
26987
   เด็กหญิงนภัสวรรณ
อินสอน
1.1
                 
25
26988
   เด็กหญิงนันท์ชพร
คงรอด
1.1