รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Speed
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายอรรถพล เหลาลา

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26174
   เด็กหญิงวิภาวินี
ทิมเอม
3.2
                 
2
26232
   เด็กหญิงกัลยรัตน์
บัวเผื่อน
3.2
                 
3
26289
   เด็กหญิงญาณิศา
ม่วงแก้ว
3.2
                 
4
26405
   เด็กหญิงสิริประภา
เยี่ยมสุวรรณ
3.7
                 
5
27196
   เด็กหญิงกัญญาณัฐ
เทศทัน
1.6
                 
6
27200
   เด็กหญิงชนัญชิดา
เครืออยู่
1.6
                 
7
27216
   เด็กหญิงรัตนาพร
จ่ามทอน
1.6
                 
8
27291
   เด็กหญิงจิดาภา
เปี่ยมเพิ่มพูน
1.8
                 
9
27295
   เด็กหญิงณัฐธยาน์
ดัดดิษฐ
1.8
                 
10
27301
   เด็กหญิงปุญญาพร
คงเจริญ
1.8
                 
11
27316
   เด็กชายศุภมงคล
พระเพชร
1.9
                 
12
27318
   เด็กชายอัครชัย
ทองหล่อ
1.9
                 
13
27328
   เด็กหญิงณัฐนรี
ศรีอุบลมาศ
1.9
                 
14
27330
   เด็กหญิงธนพร
แต้ศิริ
1.9
                 
15
26979
   เด็กหญิงชนกันต์
เจริญสุข
1.1