รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  บาสเกตบอล
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายสมพร อู่ประเสริฐ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26660
   เด็กหญิงปุณญพร
เพ็งคล้าย
2.5
                 
2
26659
   เด็กหญิงปพิชญา
เหลืองพิพัฒน์
2.5
                 
3
26642
   เด็กหญิงกิตติมา
บัวป้อม
2.5
                 
4
26144
   เด็กหญิงคุณามัย
เกตุทอง
3.1
                 
5
26159
   เด็กหญิงพัชรพร
ขอนพิกุล
3.1
                 
6
26183
   เด็กหญิงหรรษลักษณ์
แจ่มจันทร์
3.1
                 
7
26167
   เด็กหญิงวณิชชา
เหลี่ยมการค้า
3.3
                 
8
26256
   เด็กหญิงปัณฑริตา
บำรุงผล
3.4
                 
9
26241
   เด็กหญิงฉัตรวรี
พรมกุล
3.6
                 
10
26403
   เด็กหญิงศิริรัตน์
ปัญญาเครือ
3.7
                 
11
27032
   เด็กหญิงณัฏฐกมล
พรมเนตร
1.2
                 
12
27172
   เด็กหญิงปวริศา
ศรีพยัฆ
1.5
                 
13
27279
   เด็กชายพชร
พัวงามประเสริฐ
1.8
                 
14
27282
   เด็กชายภูดิท
ทองปอนด์
1.8
                 
15
27283
   เด็กชายภูมิวศิน
ลมพัน
1.8