รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  เซปักตะกร้อ
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายธนากร ชมภูเครือ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26118
   เด็กหญิงนภัสสร
เขียวแก้ว
3.2
                 
2
26119
   เด็กหญิงนลินนิภา
แจ่มจริง
3.2
                 
3
26148
   เด็กหญิงชญานันท์
โพธิ์สฤษดิ์
3.2
                 
4
26253
   เด็กหญิงนลพรรณ
เหยี่ยมสันเทียะ
3.2
                 
5
26304
   เด็กหญิงเปรมวดี
เบี้ยลอย
3.2
                 
6
26307
   เด็กหญิงพิชญธิดา
คล้ายเพ็ง
3.2
                 
7
26311
   เด็กหญิงวันธิตา
วรรณบุตร
3.2
                 
8
26361
   เด็กหญิงศิรินภา
พรมสุข
3.2
                 
9
26152
   เด็กหญิงชุติกาญจน์
เตชะวรงค์
3.5
                 
10
26326
   เด็กหญิงเกวลิน
สินจันทร์
3.5
                 
11
26344
   เด็กหญิงธนภรณ์
สอนทุ่ง
3.5
                 
12
26357
   เด็กหญิงมณฑกานต์
บัวคำ
3.5
                 
13
26156
   เด็กหญิงปพิชญา
ทรัพย์ภักดี
3.6
                 
14
26155
   เด็กหญิงธิติกานต์
คงนวน
3.7
                 
15
26219
   เด็กหญิงรุจิรา
บุญเรือง
3.7
                 
16
26236
   เด็กหญิงจารุกัญญ์
สีนวน
3.7
                 
17
26375
   เด็กหญิงชวิภรณ์
กนก
3.7
                 
18
26393
   เด็กหญิงพีรดา
ทับสุข
3.7
                 
19
26397
   เด็กหญิงมนัสนันท์
พุกศร
3.7
                 
20
26400
   เด็กหญิงวิชุดา
กรรณนุช
3.7