รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ฝึกสมองประลองปัญญา
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายณัฐวุฒิ ชัยสุข

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26806
   เด็กหญิงศิริรัตน์
เนานาวา
2.6
                 
2
26271
   เด็กหญิงสิริวิมล
บุณยมณี
3.2
                 
3
26320
   เด็กหญิงอัจฉริยา
นางแย้ม
3.2
                 
4
26189
   เด็กหญิงกนกพร
หมอนทอง
3.3
                 
5
26205
   เด็กหญิงนิติมา
ขำมั่น
3.3
                 
6
26207
   เด็กหญิงปารมิตา
แก้วชม
3.3
                 
7
26227
   เด็กหญิงสุดารัตน์
หนูแก้ว
3.3
                 
8
26229
   เด็กหญิงสุภัชชา
มั่นประสงค์
3.3
                 
9
26276
   เด็กหญิงกนกพร
บุญกิม
3.3
                 
10
26350
   เด็กหญิงปภานิจ
ชุนประวัติ
3.6
                 
11
27193
   เด็กหญิงกมลชนก
ทองสุข
1.6
                 
12
27194
   เด็กหญิงกมลลักษณ์
ศรีกระจ่าง
1.6
                 
13
27202
   เด็กหญิงณัฐธิดา
บัวผัน
1.6
                 
14
27205
   เด็กหญิงธัญญาภรณ์
อ๊อดพันธ์
1.6
                 
15
27324
   เด็กหญิงชนาภา
เกาะคู
1.9