รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  To be number one (รักษ์สุขภาพ)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวนิภา คำวัน

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26832
   เด็กหญิงนันทัชพร
ภู่รอด
2.6
                 
2
26647
   เด็กหญิงณัฏฐ์นรี
นิยมกูล
2.6
                 
3
26655
   เด็กหญิงนันทิดา
ม่วงทอง
2.5
                 
4
26654
   เด็กหญิงนันทิชา
สีแสง
2.3
                 
5
26649
   เด็กหญิงณัฐรัมภา
อยู่เเก้ว
2.3
                 
6
26657
   เด็กหญิงเบญญาภา
อยู่กรัด
2.2
                 
7
26343
   เด็กหญิงถิรดา
โตมั่น
3.7
                 
8
26358
   เด็กหญิงมาฤณี
อ่วมบุญ
3.7
                 
9
26368
   เด็กหญิงกษมา
กุมุทเวคิน
3.7
                 
10
26389
   เด็กหญิงปิยธิดา
จำปาจีน
3.7
                 
11
26390
   เด็กหญิงพัชราภรณ์
นันนวล
3.7
                 
12
26391
   เด็กหญิงพัชราภา
แขกใจเย็น
3.7
                 
13
27128
   เด็กหญิงฟ้ารุ่ง
เพิ่มพูล
1.4
                 
14
27125
   เด็กหญิงพัณณ์ชิตา
ต้นเจริญรุ่งเรือง
1.4
                 
15
27165
   เด็กหญิงธัญยพร
ถึงมี
1.5