รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  แบดมินตัน
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวธมลพรรณ คันธนู

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25709
   นางสาวณัฏฐณิชา
เนียมหอม
4.1
                 
2
25725
   นางสาวภัทราวดี
รังอยู่
4.1
                 
3
25729
   นางสาวรินลณี
สายสร้อยจีน
4.1
                 
4
25734
   นางสาว ศิรภัสสร
อินดี
4.1
                 
5
25993
   นางสาวณัฐกฤตา
ทิพวารี
4.1
                 
6
26008
   นางสาวรัชชประภา
ศักดิ์เพชร
4.1
                 
7
26044
   นางสาวอรอุมา
ศิริสิทธิ์
4.1
                 
8
25710
   นางสาวณัฐณิชา
เสริฐศรี
4.2
                 
9
26040
   นางสาววริทยา
บุญสว่าง
4.2
                 
10
25772
   นางสาววริศรา
สารีนาค
4.3
                 
11
25825
   นางสาวจีรนันท์
ตัณฑวิรุฬห์
4.3
                 
12
25843
   นางสาวพิชชาภา
บ้านกล้วย
4.3
                 
13
25924
   นางสาวภาสินี
ทับเนียมนาค
4.3
                 
14
25883
   นางสาวพรพรรณ
ประภาสัย
4.5
                 
15
25930
   นางสาววันวิสา
คำเบิก
4.5
                 
16
26019
   นายสิรวิชญ์
สุจริตอาสนชีวิน
4.8
                 
17
26020
   นายหฤษฎ์
วิริยะพงษ์
4.8
                 
18
26021
   นายอนพัทย์
ด่านจิระมนตรี
4.8
                 
19
25717
   นางสาวปิยมน
ศรีแจ่มดี
4.8
                 
20
25774
   นางสาวพิมพ์ชุติญา
โพชะนี
4.8
                 
21
25780
   นางสาวอัญชิษฐา
อุตบัววงศ์
4.8
                 
22
25829
   นางสาวชุติกาญจน์
หนูเมือง
4.8
                 
23
26026
   นางสาวชุติกาญจน์
บ้านกล้วย
4.8
                 
24
26027
   นางสาวณัฐวรา
ภาวจันทึก
4.8
                 
25
26029
   นางสาวบุญญิสา
ครุฑสี
4.8
                 
26
26036
   นางสาวภทรพรรณ
ผิวอ่อน
4.8
                 
27
26041
   นางสาววิชญาภา
วงศ์วิเศษ
4.8
                 
28
25786
   นางสาวกัญญณัท
บัวทอง
4.9
                 
29
26035
   นางสาวแพรวา
โสตถิโสภณ
4.9