รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายสุรวุธ วาจูอิน

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25246
   นางสาวชาลิสา
คำเนียม
5.5
                 
2
25284
   นางสาวจิดาภา
ดำรงค์ไทย
5.5
                 
3
25301
   นางสาวพรชนก
ตุ่นแก้ว
5.5
                 
4
25345
   นางสาวภัทรธิดา
คำพวง
5.5
                 
5
25358
   นางสาวสุพัตรา
คงหมื่นรักษ์
5.5
                 
6
25366
   นางสาวชลลดา
พัดแสง
5.5
                 
7
25393
   นางสาวศิริรัตน์
เขียวสี
5.5
                 
8
25460
   นางสาวภัทรธิดา
ทองแพง
5.5
                 
9
25461
   นางสาวมนัสนันท์
นกสี
5.5
                 
10
25501
   นางสาววาสิทฐี
บุญชุ่ม
5.5
                 
11
25517
   นางสาวอัณณ์
ช่วยกลิ่น
5.5
                 
12
27380
   นางสาวพิจิตรา
ถุงชัย
4.4
                 
13
25728
   นางสาวรินรดา
เดชแฟง
4.9
                 
14
25741
   นางสาวกชพรรณ
ศิริโภคา
4.9