รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ตะลุยเกมภาษาไทย 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางแสงเดือน แจ่มทุ่ง

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26557
   เด็กหญิงณัฐชยา
เเก้วพันธ์
2.5
                 
2
26779
   เด็กหญิงจินดาหรา
ปาสองห้อง
2.3
                 
3
26632
   เด็กหญิงสุนันทา
นุ่มเนื้อ
2.3
                 
4
26802
   เด็กหญิงยุอานนฑ์
หว่างเชื้อ
2.2
                 
5
26624
   เด็กหญิงรินรดา
แดงโย
2.2
                 
6
26604
   เด็กหญิงธนพร
พยัคฆ์
2.2
                 
7
26590
   เด็กหญิงสุพนิดา
ภักดีโต
2.1
                 
8
26579
   เด็กหญิงวิภาดา
รุ่งเรือง
2.1
                 
9
26573
   เด็กหญิงพิมพ์ชนก
สอนนุ้ย
2.1
                 
10
26568
   เด็กหญิงปริยาภัทร
ทองอิ่ม
2.1
                 
11
26551
   เด็กหญิงกัลย์สุดา
มุกเพ็ชร
2.1
                 
12
26549
   เด็กหญิงกฤติยาณี
แก้วมี
2.1
                 
13
26240
   เด็กหญิงเจกิตาน์
ส้มซ่า
3.1
                 
14
26245
   เด็กหญิงชุติกาญจน์
ช่วยพรม
3.3
                 
15
27088
   เด็กหญิงพิมพ์ชนก
ส่งพันธ์นธีกูร
1.3
                 
16
27188
   เด็กหญิงอรกานต์
แมลงภู่
1.5