รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  บิงโกคำหรรษา 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวพิชยา แป้นเงิน

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26809
   เด็กหญิงสุธาทิพย์
บ้านกล้วย
2.6
                 
2
26609
   เด็กหญิงธิรดา
สุวรรณวงษ์
2.6
                 
3
26803
   เด็กหญิงรุ่งทิวา
อ้นสาย
2.4
                 
4
26800
   เด็กหญิงภัทราพร
จิตรโสภาภรณ์
2.4
                 
5
26786
   เด็กหญิงนัชชา
จันทร์เนย
2.4
                 
6
26778
   เด็กหญิงจิตสุภา
เสาร์วิสิทธิ์
2.4
                 
7
26591
   เด็กหญิงสุภัสสร
สินสมุทร
2.3
                 
8
26102
   เด็กหญิงจิดาภา
พุฒฤทธิ์
3.1
                 
9
26114
   เด็กหญิงทิพย์ไปรยา
วงษ์บุญยัง
3.1
                 
10
26265
   เด็กหญิงภาวิณี
ศรีเพ็ชร์
3.5
                 
11
26274
   เด็กหญิงสุพิชฌาย์
ชีวศิริรัตน์
3.5
                 
12
26365
   เด็กหญิงอรพลิน
เพ็งด้วง
3.5
                 
13
27162
   เด็กหญิงณัฐภัสสร
เเช่มชื่น
1.5
                 
14
27266
   เด็กหญิงสุภัชชา
สร้อยระย้า
1.7
                 
15
27305
   เด็กหญิงพิรดา
คำลือ
1.8