รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  บิงโกคำหรรษา2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวเบญจรัตน์ กองเลิศ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26635
   เด็กหญิงอภิญญา
น้อยจ้อย
2.3
                 
2
26633
   เด็กหญิงอนัญญา
รุ่งเรือง
2.3
                 
3
26682
   เด็กหญิงเสาวภา
พวงขจร
2.1
                 
4
26372
   เด็กหญิงจุฬาลักษณ์
จูหว้า
3.6
                 
5
26378
   เด็กหญิงฑิฆัมพร
บุญเจียม
3.6
                 
6
26379
   เด็กหญิงณัชชา
ชุมพร
3.6
                 
7
26380
   เด็กหญิงณัฐชยา
มาจาด
3.6
                 
8
26398
   เด็กหญิงมานิตา
รักแก้ว
3.6
                 
9
26381
   เด็กหญิงณัฐณิชา
ปานทุ่ง
3.7
                 
10
26382
   เด็กหญิงณัฐพร
ทองทัศ
3.7
                 
11
26395
   เด็กหญิงภัทรวรรณ
ครุฑโปร่ง
3.7
                 
12
26396
   เด็กหญิงมนต์มาลัย
พรมกุล
3.7
                 
13
26402
   เด็กหญิงศิรประภา
เอมอิ่ม
3.7
                 
14
27119
   เด็กหญิงปณิตา
ยิ้มแย้ม
1.4
                 
15
27127
   เด็กหญิงพีรดา
กล่ำเมือง
1.4
                 
16
27098
   เด็กหญิงศิรัญญา
บัวบาง
1.3
                 
17
27234
   เด็กหญิงกรกมล
ก้อนเกตุ
1.7