รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ปริศนาอักษรไขว้ 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวน้ำทิพย์ บำเหน็จ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26846
   เด็กหญิงรัตติกาล
คำบุศย์
2.6
                 
2
26618
   เด็กหญิงพัณณิตา
คงกำเหนิด
2.4
                 
3
26574
   เด็กหญิงพิมพ์ชนก
ปานดำ
2.3
                 
4
26571
   เด็กหญิงพรรณภัทรษา
จันทรา
2.3
                 
5
27144
   เด็กหญิงอภิชญา
ทับทิม
1.4
                 
6
27141
   เด็กหญิงสุกัญญา
ริดชุม
1.4
                 
7
27107
   เด็กหญิงเกศสุดา
ศรีฟ้า
1.4
                 
8
27090
   เด็กหญิงภัทรลภา
เพ็งอินทร์
1.3
                 
9
27060
   เด็กหญิงอภิญญา
คำนาค
1.2
                 
10
27046
   เด็กหญิงภูริชญา
โต๊ะถม
1.2
                 
11
27048
   เด็กหญิงมณฑิตา
ขำทุ่ง
1.2
                 
12
27035
   เด็กหญิงณัฐกานต์
เพ็ชรกลม
1.2
                 
13
27026
   เด็กหญิงชนัญธิดา
ตันกิม
1.2
                 
14
27243
   เด็กหญิงฉัตรรพี
โห้กุ่ย
1.7
                 
15
27248
   เด็กหญิงณัฐธิดา
เจริญสุข
1.7