รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  คำคม
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวกาญจนา เรืองทุ่ง

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26315
   เด็กหญิงสุภัทตรา
หอมพิกุล
3.4
                 
2
27151
   เด็กหญิงกานต์ณิชา
แจ่มทุ่ง
1.5
                 
3
27121
   เด็กหญิงปริณดา
แสนเกตุ
1.4
                 
4
27058
   เด็กหญิงหฤทัย
น่วมบาง
1.2
                 
5
27052
   เด็กหญิงลักศิกา
รูปโฉม
1.2
                 
6
27051
   เด็กหญิงรุจิรา
สุขเกษม
1.2
                 
7
27038
   เด็กหญิงณัฐธยาน์
สุขเภรี
1.2
                 
8
26995
   เด็กหญิงปัณฑิตา
ชูเมือง
1.1
                 
9
27008
   เด็กหญิงวิชญาพร
จันทร์เอี่ยม
1.1
                 
10
27134
   เด็กหญิงวรรณวิสา
เทียนฟัก
1.4
                 
11
27169
   เด็กหญิงนิศารัตน์
ทาติด
1.5
                 
12
27198
   เด็กหญิงกิตญาดา
แก้วคำกอง
1.6
                 
13
27209
   เด็กหญิงพรนภัส
จิ๋วน๊อต
1.6
                 
14
27225
   เด็กหญิงสุทธิดา
แสงสุด
1.6
                 
15
27268
   เด็กหญิงสุภาพร
จันทร์เสม
1.7