รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ปริศนาอักษรไขว้ 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวกัลยา จงเจริญ

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26791
   เด็กหญิงพรรณธิดา
พึ่งเงิน
2.7
                 
2
26773
   เด็กหญิงกนกวรรณ
คุ้มคง
2.7
                 
3
26628
   เด็กหญิงวราพร
แป้นสุข
2.5
                 
4
26596
   เด็กหญิงกัญญาวีร์
ท้วมทอง
2.5
                 
5
26605
   เด็กหญิงธนัชชา
เลิศม่วง
2.2
                 
6
26608
   เด็กหญิงธันยรัตน์
ทับจาก
2.1
                 
7
26600
   เด็กหญิงจิรัชญา
นาตะโนต
2.1
                 
8
26597
   เด็กหญิงกุลปริยา
บุญเหมือน
2.1
                 
9
26130
   เด็กหญิงวรณัน
สระทองพิม
3.1
                 
10
26137
   เด็กหญิงอนุธิดา
ไกรกิจราษฎร์
3.1
                 
11
26141
   เด็กหญิงกนกวรรณ
ปิ่นทอง
3.1
                 
12
26154
   เด็กหญิงณัฏฐณิชา
โพธิ์ทอง
3.1
                 
13
26146
   เด็กหญิงจุฑามาษ
นีรพันธ์
3.2
                 
14
26153
   เด็กหญิงฐานิดา
มณีโชติ
3.2
                 
15
26161
   เด็กหญิงฟ้าใส
ศรีบาล
3.2