รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ครื้นเครงเพลงพื้นบ้าน 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวกฤติยา เลื่อนชิด

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26180
   เด็กหญิงสุทธิลักษณ์
คำฝอย
3.3
                 
2
26158
   เด็กหญิงพรปวีณ์
พุทธเสน
3.5
                 
3
26162
   เด็กหญิงภัทรวดี
มีชอบ
3.5
                 
4
26168
   เด็กหญิงวรกานต์
อ้นปาน
3.5
                 
5
26176
   เด็กหญิงศศิธร
อาษาดี
3.5
                 
6
26177
   เด็กหญิงศศิประภา
อาษาดี
3.5
                 
7
26182
   เด็กหญิงสุนิตา
ไก่แก้ว
3.5
                 
8
26273
   เด็กหญิงสุพัตรา
ตันเจริญ
3.5
                 
9
26353
   เด็กหญิงพรรณพัชร
อินจันทร์
3.5
                 
10
27217
   เด็กหญิงลภัสรดา
ภู่ศรี
1.6
                 
11
27219
   เด็กหญิงวฤนดา
เพิ่มพูล
1.6
                 
12
27224
   เด็กหญิงสุชาดา
นุ่มตี่
1.6
                 
13
27246
   เด็กหญิงณัฎชนันต์
ทับเงิน
1.7
                 
14
27259
   เด็กหญิงพิมพกานต์
จิตรพินิจ
1.7
                 
15
27274
   เด็กหญิงอัจฉรา
ติ้วท้วม
1.7