รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  โมเดลกระดาษมหัศจรรย์
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางพัทธมน ภิงคารวัฒน์

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26758
   เด็กหญิงวรรณิดา
จันทโรภาส
2.5
                 
2
26292
   เด็กหญิงณัฐวดี
สุขเกษม
3.4
                 
3
26299
   เด็กหญิงปราณปรีญา
อ่ำโพธิ์
3.4
                 
4
26300
   เด็กหญิงปรารถนา
ชุมไพรสณฑ์
3.4
                 
5
26301
   เด็กหญิงปาริตา
อยู่คง
3.4
                 
6
26319
   เด็กหญิงอรุณ
เงินคง
3.4
                 
7
26364
   เด็กหญิงอภิญญา
มะยมทอง
3.4
                 
8
27112
   เด็กหญิงฐิตาภรณ์
ขวัญเมือง
1.4
                 
9
27126
   เด็กหญิงพิชชาภา
อรุณวิง
1.4
                 
10
27024
   เด็กหญิงจิราพร
สอนทุ่ง
1.2
                 
11
27137
   เด็กหญิงวิชญาพร
เกตุแก้ว
1.4
                 
12
27332
   เด็กหญิงธัญชนก
อินจันทร์
1.9
                 
13
27339
   เด็กหญิงรัญชิดา
พรหมปั้น
1.9
                 
14
27342
   เด็กหญิงวิรัลพัชร์
พัชรกิตต์กมล
1.9
                 
15
27344
   เด็กหญิงศุภสุตา
ฉัตรทอง
1.9