รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ตะลุยเกมภาษาไทย 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางเบ็ญจวรรณ จอมศรี

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26794
   เด็กหญิงพิชญาภา
ปั่นฟัก
2.7
                 
2
26616
   เด็กหญิงพรพิมล
ดำนา
2.4
                 
3
26622
   เด็กหญิงภัคนันท์
ชูยิ้ม
2.3
                 
4
26615
   เด็กหญิงพรนิชา
นาคหงษ์
2.3
                 
5
26584
   เด็กหญิงสลิลทิพย์
นิลจันทร์
2.3
                 
6
26582
   เด็กหญิงศิรประภา
แก้วคุ้ม
2.1
                 
7
26550
   เด็กหญิงกัญญาณัฐ
ดีแท้
2.1
                 
8
26117
   เด็กหญิงธัญชนก
มังกร
3.5
                 
9
26125
   เด็กหญิงภัทราพร
พุ่มไม้
3.5
                 
10
26249
   เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ
ปิณฑะดิษฐ์
3.5
                 
11
26328
   เด็กหญิงจันทร์จิรา
จันทรา
3.5
                 
12
27161
   เด็กหญิงณัฐณิชา
ครีบฟัก
1.5
                 
13
27159
   เด็กหญิงณัฐชยา
หลักแก้ว
1.5
                 
14
27177
   เด็กหญิงพลอยณิชา
ฝ้ายอิ่ม
1.5
                 
15
27178
   เด็กหญิงพิมพ์นิภา
ลอยทุ่ง
1.5
                 
16
27189
   เด็กหญิงอริสา
ทองรอด
1.5