รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ชุมนุมหมอภาษา
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางคุณารักษ์ แสนสุด

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25236
   นางสาวกนกพร
เกิดเกตุ
5.1
                 
2
25238
   นางสาวกมลวรรณ
บุญสุข
5.1
                 
3
25239
   นางสาวกรรณิการ์
เทศทอง
5.1
                 
4
25240
   นางสาวกรวรรณ
ยะตั๋น
5.1
                 
5
25247
   นางสาวตีรณา
เลี่ยมวัฒนสุธา
5.1
                 
6
25260
   นางสาวพิมพ์ณัฐชา
อรชร
5.1
                 
7
25261
   นางสาวภคญาณ์
เกตุทอง
5.1
                 
8
25267
   นางสาวศิริประภา
กอนผึ้ง
5.1
                 
9
25271
   นางสาวสุภคินี
จิตรวิเศษ
5.1
                 
10
25328
   นางสาวชุติกาญจน์
เผือกแดง
5.1
                 
11
25347
   นางสาววรนุช
วันเพ็ญ
5.2
                 
12
25673
   นางสาวณัฐชยา
จันทร์คำ
4.1
                 
13
25678
   นางสาวธาราทิพย์
ศรีทอง
4.1
                 
14
25683
   นางสาวพรรณนิภา
ช่างเสียง
4.1
                 
15
25689
   นางสาวมีสุข
ทรัพย์ศรี
4.1