รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  หมากล้อม (โกะ) 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางกมลวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26858
   เด็กหญิงอารดา
รวมสุข
2.7
                 
2
26789
   เด็กหญิงปวีณา
นาครินทร์
2.7
                 
3
26757
   เด็กหญิงวรรณวิษา
คล้ายเพ็ง
2.7
                 
4
26749
   เด็กหญิงพัณณ์ชิตา
ชัยสิทธิ์
2.7
                 
5
26742
   เด็กหญิงนภรัตน์
หุนะกูล
2.7
                 
6
26834
   เด็กหญิงนาริฐา
สุขปรีชา
2.6
                 
7
26565
   เด็กหญิงธัญวรัตน์
โตบุญ
2.3
                 
8
26566
   เด็กหญิงนัทริกา
เอี่ยมอ้น
2.1
                 
9
27320
   เด็กหญิงเกตนรัตน์
เข็มพันธ์
1.9
                 
10
27343
   เด็กหญิงศศิธร
ดวงแก้ว
1.9