รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Basic Reading Skill 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
...................................

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26534
   เด็กชายจิรวัฒน์
แจ้งแก้ว
2.10
                 
2
26940
   เด็กชายรฐนนท์
แคนหนอง
2.10
                 
3
26967
   เด็กชายญาณภัทร
เทพคำ
2.10
                 
4
26968
   เด็กชายเศรษฐิพงศ์
พุฒเพ็ง
2.10
                 
5
26950
   เด็กหญิงดาราวรรณ
ขวัญเงิน
2.10
                 
6
26951
   เด็กหญิงปรียาณัฐ
จันทระ
2.10
                 
7
26952
   เด็กหญิงปัณฑารีย์
ปัทมโยธิน
2.10
                 
8
26957
   เด็กหญิงภูษิตา
วรรณศร
2.10
                 
9
26960
   เด็กหญิงศุภิสรา
ทองประเสริฐกุล
2.10
                 
10
26486
   เด็กชายอัสนี
ทองคำ
3.10
                 
11
26531
   เด็กชายปิยังกูร
ราห์มาน
3.10
                 
12
26135
   เด็กหญิงสิมิลัน
นามาภินันท์
3.10
                 
13
26211
   เด็กหญิงเพ็ญพิชชา
ศรีเผือก
3.10
                 
14
26489
   เด็กหญิงเจมิภัค
เหมลักษณ์ไพโรจน์
3.10
                 
15
26499
   เด็กหญิงพบพร
สูตรอุดม
3.10
                 
16
26500
   เด็กหญิงพรพันกร
หริ่งกัน
3.10
                 
17
26506
   เด็กหญิงสุธิมา
ปัทมโยธิน
3.10