รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Media
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
...................................

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26543
   เด็กชายภูมิภัทร
คำปลื้ม
2.10
                 
2
26936
   เด็กชายปภิณวิช
โพธิ์นาค
2.10
                 
3
26939
   เด็กชายภาณุวัฒน์
อุ่นเรือง
2.10
                 
4
26943
   เด็กชายศวภัชร
เศรษฐ์รดา
2.10
                 
5
26948
   เด็กหญิงฐิตาพร
ทรัพย์ปั้น
2.10
                 
6
26953
   เด็กหญิงปัณฑิตา
ดวงเก้า
2.10
                 
7
26955
   เด็กหญิงพิชชาภา
วรรณสุทธิ์
2.10
                 
8
26956
   เด็กหญิงภัทรธิดา
คำเครือ
2.10
                 
9
26959
   เด็กหญิงวรฤทัย
ไผ่เรือง
2.10
                 
10
26239
   เด็กชายจีรัชญ์
วัชรขจร
3.10
                 
11
26483
   เด็กชายวศิน
ภู่พัด
3.10
                 
12
26491
   เด็กหญิงณัชชา
วงศ์น้อย
3.10
                 
13
26492
   เด็กหญิงณัฐกาญจน์
จิ๋วปัญญา
3.10
                 
14
26497
   เด็กหญิงนิพาพร
โพธิ์สวรรค์
3.10
                 
15
26498
   เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต
เตชะสืบ
3.10
                 
16
26502
   เด็กหญิงมัชฌิมา
นวธรรมาภรณ์
3.10
                 
17
26508
   เด็กหญิงอัญชิษฐา
เปลี่ยนขุนทด
3.10