รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Boxing
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
...................................

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26932
   เด็กชายจักรรินทร์
จูสวย
2.10
                 
2
26935
   เด็กชายปภาวิน
โตงิ้ว
2.10
                 
3
26937
   เด็กชายปิยพัทธ์
จันทร์แหยม
2.10
                 
4
26938
   เด็กชายพงศ์ปรีดา
เตชะสืบ
2.10
                 
5
26941
   เด็กชายวรปรัชญ์
ทรายทอง
2.10
                 
6
26942
   เด็กชายแวน อัสเดล
มาดรีเนี่ยน
2.10
                 
7
26963
   เด็กชายกรพิพัฒน์
กิ่งก้าน
2.10
                 
8
26949
   เด็กหญิงณทิพรดา
ใบศรี
2.10
                 
9
26954
   เด็กหญิงพลอยปภัส
ภูวพัฒน์รวีกุล
2.10
                 
10
26958
   เด็กหญิงมุกธิดา
งามเสงี่ยม
2.10
                 
11
26479
   เด็กชายณภัทร
บุญโยน
3.10
                 
12
26484
   เด็กชายวุฒิภัทร
ยาดี
3.10
                 
13
26485
   เด็กชายสิริภูมิ
บัวป้อม
3.10
                 
14
26494
   เด็กหญิงณัฐธิดา
ช้างเผือก
3.10
                 
15
26495
   เด็กหญิงณัธกานต์
หนูหริ่ง
3.10
                 
16
26496
   เด็กหญิงน่านน้ำ
ช้อนนาค
3.10
                 
17
26501
   เด็กหญิงพิชามญชุ์
แก้วเหม
3.10
                 
18
26505
   เด็กหญิงสโรชา
เปทา
3.10
                 
19
26507
   เด็กหญิงสุประวีณ์
ทรดิษ
3.10