รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Sudoku
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
...................................

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26933
   เด็กชายชวิน
เขียวริด
2.10
                 
2
26934
   เด็กชายณัฏฐกร
เนียมน่วม
2.10
                 
3
26969
   เด็กชายฉัตร
ฉัตรชัยศิลป์
2.10
                 
4
26944
   เด็กหญิงกรกนก
ไตรเกษม
2.10
                 
5
26945
   เด็กหญิงชีวาภร
คำศรี
2.10
                 
6
26946
   เด็กหญิงญาณิน
เดชะปรากรม
2.10
                 
7
26947
   เด็กหญิงญาดา
เล็กศิริ
2.10
                 
8
26961
   เด็กหญิงอรัชพร
ชัยวรรณสุทธิ์
2.10
                 
9
26964
   เด็กหญิงกนกอร
จูด้วง
2.10
                 
10
26480
   เด็กชายธนวินทร์
สายวงค์ปัญญา
3.10
                 
11
26481
   เด็กชายภคิน
น้อยวงศ์
3.10
                 
12
26482
   เด็กชายรัฐชาติ
คำคุณเมือง
3.10
                 
13
26487
   เด็กหญิงกัญญาภัค
ทิมเอม
3.10
                 
14
26488
   เด็กหญิงขวัญข้าว
สุกรีดิษฐ์
3.10
                 
15
26490
   เด็กหญิงณัชชา
เดชชุษณะนาถ
3.10
                 
16
26493
   เด็กหญิงณัฐธญาน์
เพ็ชรคง
3.10
                 
17
26503
   เด็กหญิงรัตนพร
เขียวขาว
3.10
                 
18
26504
   เด็กหญิงวรัญญา
นนท์แก้ว
3.10