รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Board Games and Chill
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
Mr.Noah Reynolds

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26359
   เด็กหญิงรณิดา
พรหมจอม
3.6
                 
2
25590
   นายชนันตพล
นวลตั้ง
5.4
                 
3
25242
   นางสาวกุลจิรา
คงหมื่นรักษ์
5.4
                 
4
25599
   นายบุศย์
สิงห์คราม
5.8
                 
5
25966
   นางสาวนวภัทร
อ่ำวงศ์
4.2
                 
6
25990
   นางสาวชญาดา
สวนใต้
4.2
                 
7
26017
   นายปิติภูมิ
น้ำผึ้ง
4.4
                 
8
26033
   นางสาวพัทธ์ธีรา
ตันโน
4.8
                 
9
26042
   นางสาวศิริพร
ท่าจันทร์
4.8
                 
10
26043
   นางสาวอภัญญา
สุระเดช
4.8
                 
11
27389
   นางสาวพิมพ์วรีย์
พลแก่น
4.8