รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ฟังเพลงภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
ครูณพัฐอร แกล้วกล้า

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25591
   นายจงรัก
หนูน้อย
5.8
                 
2
25258
   นางสาวพัสนันท์
ทองหล่อ
5.8
                 
3
25286
   นางสาวโชติชนิต
มังคะลี
5.8
                 
4
25399
   นางสาวกนิษฐา
พุ่มชา
5.8
                 
5
25450
   นางสาวณิชาภรณ์
เพชรเปีย
5.8
                 
6
25608
   นางสาวดลยพร
อ่วมบุญ
5.8
                 
7
25615
   นางสาวบุญญรัฐ
หอมหวาน
5.8
                 
8
25616
   นางสาวพรกมล
รอดประเสริฐ
5.8
                 
9
25619
   นางสาวศตพร
เพิ่มพูล
5.8
                 
10
25621
   นางสาวสิริภร
กิตติธงโสภณ
5.8
                 
11
26539
   นางสาวกุลจิรา
ไทยเจริญ
5.8
                 
12
26540
   นางสาวกัญญาพัชร
กาศร
5.8
                 
13
26544
   นางสาวนุชนารถ
อุดมสุข
5.8
                 
14
26547
   นางสาวศรัณพร
จุดประสงค์
5.8