รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Introduction to Digital Currency
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวนัฐธาสินี เบ็ญจกุล

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25254
   นางสาวนันทิชา
อินชาญ
5.3
                 
2
25265
   นางสาวศรัญญา
สอนเม่น
5.3
                 
3
25266
   นางสาวศศิวรรณ
บุญมี
5.3
                 
4
25290
   นางสาวณัฐชา
ทองลาด
5.3
                 
5
25303
   นางสาวพีรดา
แก้วจันทร์
5.3
                 
6
25307
   นางสาวลินลณี
กิติจีราพัฒน์
5.3
                 
7
25310
   นางสาววิรากานต์
คำคง
5.3
                 
8
25333
   นางสาวณิชกานต์
ศรีโอสถ
5.3
                 
9
25369
   นางสาวณัฏฐากร
อ้นป้อม
5.3
                 
10
25409
   นางสาวทิพวรรณ
มั่นอ้น
5.3