รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Crossword ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวภัทรวรินทร์ สงฆ์โต

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26780
   เด็กหญิงจิรัชยา
วงค์สุวรรณ
2.6
                 
2
26770
   เด็กหญิงอภิชญา
คชสิทธิ์
2.6
                 
3
26763
   เด็กหญิงศิรประภา
เนียมแสง
2.6
                 
4
26643
   เด็กหญิงกุลณัฐ
น่านอูบ
2.6
                 
5
26733
   เด็กหญิงจุฑามณี
ชูชื่น
2.5
                 
6
26759
   เด็กหญิงวราภรณ์
แสงนาค
2.4
                 
7
26735
   เด็กหญิงญาณิกา
กุลมนต์
2.4
                 
8
26732
   เด็กหญิงจุฑาพร
ทองแสง
2.4
                 
9
26724
   เด็กหญิงสุธิดา
พัดทุ่ง
2.4
                 
10
26719
   เด็กหญิงศศิกาญจน์
ขำน้อย
2.4
                 
11
26578
   เด็กหญิงวริษา
จินดาสุทธิ์
2.3
                 
12
26562
   เด็กหญิงธนพร
เนียมจันทร์
2.1
                 
13
26558
   เด็กหญิงณัฐฐิกานต์
พละทรัพย์
2.1
                 
14
27029
   เด็กหญิงณภัทร
งามขำ
1.2
                 
15
26978
   เด็กหญิงคฑาทิพย์
เหล็กหล่ม
1.1