รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ชุมนุมพัฒนาทักษะการคิดคณิตศาสตร์ฯ (ม.3/8) 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางอาทิตยา ติวุตานนท์

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26433
   เด็กหญิงปณาลี
เจริญผล
3.8
                 
2
26434
   เด็กหญิงปุญญิศา
ธรรมเนียม
3.8
                 
3
26435
   เด็กหญิงพัทธ์ธีรา
ตันติยวรงค์
3.8
                 
4
26438
   เด็กหญิงภัทรมาส
แก้วแสง
3.8
                 
5
26439
   เด็กหญิงรัตนากร
ชำนาญจุ้ย
3.8
                 
6
26441
   เด็กหญิงสุปรียา
ถิ่นเถิน
3.8
                 
7
26451
   เด็กหญิงกัญญาภรณ์
นาควิจิตร
3.8
                 
8
26452
   เด็กหญิงกันยารัตน์
ปานทุ่ง
3.8
                 
9
26455
   เด็กหญิงธนัชพร
ชื่นอารมย์
3.8
                 
10
26460
   เด็กหญิงนริศรา
จังกินา
3.8
                 
11
26463
   เด็กหญิงปาริฉัตร
หล่องคำ
3.8
                 
12
26464
   เด็กหญิงปาลิตา
ทอดเสียง
3.8
                 
13
26467
   เด็กหญิงภัทราพร
มิ่งกลิ่น
3.8
                 
14
26469
   เด็กหญิงรักชนก
กลิ่นประทับ
3.8
                 
15
26472
   เด็กหญิงวรัมพร
อักโข
3.8
                 
16
26475
   เด็กหญิงอรกัลยา
ดวงวิลัย
3.8
                 
17
26477
   เด็กหญิงอณัญพร
วิโรจน์สกุล
3.8