รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Recycle จากขวดพลาสติก
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นายวรวิช นพนรินทร์

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26772
   เด็กหญิงอมลวัลย์
เปรมแก้ว
2.7
                 
2
26764
   เด็กหญิงสกุณา
โพธิ์รี
2.7
                 
3
26765
   เด็กหญิงสลินทิพย์
โยกเกิน
2.5
                 
4
26756
   เด็กหญิงรติกาล
จันทร์งาม
2.5
                 
5
26745
   เด็กหญิงปฐมภรณ์
บ้านกล้วย
2.5
                 
6
26761
   เด็กหญิงวาสนา
แก้วนาง
2.4
                 
7
26769
   เด็กหญิงสุพิชชา
วิลัย
2.3
                 
8
26754
   เด็กหญิงมนต์นภา
เงินนา
2.3
                 
9
26730
   เด็กหญิงกุลปริยา
เเสงทวี
2.3
                 
10
26728
   เด็กหญิงกัญญารัตน์
รอดวัด
2.3
                 
11
26760
   เด็กหญิงวรารัตน์
บุญเนตร
2.2
                 
12
26753
   เด็กหญิงภัทรธิดา
ริสบิน
2.2
                 
13
26746
   เด็กหญิงปพิชญา
เที่ยงดี
2.2
                 
14
26739
   เด็กหญิงณิสรา
ดงรังสี
2.2
                 
15
27117
   เด็กหญิงธนภรณ์
วงษ์วุฒิพงศ์
1.4