รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Words & Idioms (1)
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสิริภา ภุมรา

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
26661
   เด็กหญิงพงศ์สุภา
คำสัตย์
2.6
                 
2
26681
   เด็กหญิงสุพิชชา
เอมหงษ์
2.5
                 
3
26712
   เด็กหญิงรัฐชดาลัย
ทับเพ็ชร
2.4
                 
4
26688
   เด็กหญิงจีรนันท์
เลี่ยมวัฒนสุธา
2.4
                 
5
26668
   เด็กหญิงยุพารัตน์
พุทธรัตน์
2.4
                 
6
26653
   เด็กหญิงธมลวรรณ
จุลบุตร
2.4
                 
7
26638
   เด็กหญิงกชกร
ไม้กร่าง
2.4
                 
8
27071
   เด็กหญิงฌานิศา
คงแย้ม
1.3
                 
9
27070
   เด็กหญิงชลธิชา
เค้าอ้น
1.3
                 
10
27067
   เด็กหญิงจันทรัช
บุญรอด
1.3
                 
11
27031
   เด็กหญิงณัฎฐณิชา
จันทร์นุ่ม
1.2
                 
12
27012
   เด็กหญิงสวรรยา
กลัดลัด
1.1
                 
13
27241
   เด็กหญิงจิรัชยา
โห้กุ่ย
1.7
                 
14
27250
   เด็กหญิงณิชาภัทร
พ่วงพี
1.7
                 
15
27260
   เด็กหญิงพิมพ์ผกา
บัวเกตุ
1.7