รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  ภาษาญี่ปุ่น 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวสุมนวรรณ จรวุฒิพันธ์

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25321
   นางสาวกัญญาณัฐ
เล็กไพจิตร
5.4
                 
2
25344
   นางสาวเพ็ญนภา
คนา
5.4
                 
3
25383
   นางสาวพิชชาพร
เพ็งคล้าย
5.4
                 
4
25392
   นางสาววิลาสินี
มีสัตย์
5.4
                 
5
25398
   นางสาวกนกนิภา
บุญลือ
5.4
                 
6
25417
   นางสาวปภาดา
หิมวัลย์
5.4
                 
7
25424
   นางสาวเยาวลักษณ์
เกตุบาง
5.4
                 
8
25433
   นางสาวหทัยชนก
วงค์พราหมณ์
5.4
                 
9
25459
   นางสาวพิทยาภรณ์
สุขพลอย
5.4
                 
10
25494
   นางสาวแพรวา
เขียวเหลือง
5.4
                 
11
25510
   นางสาวสิวลี
พุ่มพวง
5.4
                 
12
25611
   นางสาวธันยมัย
อยู่พุ่ม
5.4
                 
13
25612
   นางสาวนวพรรษนันท์
อินทร์เรือง
5.4
                 
14
25713
   นางสาวนภัสวรรณ
โกธรรม
4.4
                 
15
25752
   นางสาวณัฏฐธิดา
พุ่มสุวรรณ์
4.4
                 
16
25887
   นางสาวแพรวา
ใสสว่างพันธ์
4.4