รายชื่อนักเรียน กิจกรรมชุมนุม  Cover Dance 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา 2564   โรงเรียนอุดมดรุณี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย
ครูที่ปรึกษาชุมนุม
  
นางสาวสุภาวดี โตจริง

ที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ชั้น
                 
1
25280
   นางสาวกัญญารัตน์
รอดทุ่ง
5.4
                 
2
25496
   นางสาวมณฑิตา
ยิ้มเพ็ชร
5.4
                 
3
25423
   นางสาวเมฑาวดี
ปานเกตุ
5.5
                 
4
25785
   นางสาวกวินธิดา
สกุลนา
4.3
                 
5
25920
   นางสาวพัชรินทร์
จันตรี
4.5
                 
6
25962
   นางสาวธัญญรัตน์
ศิริวัลลภ
4.8
                 
7
26030
   นางสาวเบญญาภา
วิมาโน
4.8